കൊറോണ മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സ്വയം ശക്തിപ്പെടുക, യോഗ ശീലമാക്കൂ.

“Strengthen yourself to defend the Corona Pandemic”