ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം അവശ്യ മരുന്നുകളും ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകളും എത്തിച്ചു നൽകി.


November 17, 2023
admin

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ സഞ്ജീവനി പദ്ധതി പ്രകാരം അവശ്യ മരുന്നുകളും, അന്നലക്ഷ്മി പദ്ധതി പ്രകാരം ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകളും എത്തിച്ചു നൽകി.

 

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം
94 00 16 15 16

 

#hindu_seva_kendram #relief #hindu_helpline #hindu #savehindu  #hinduhelp #supporthindu #annalakshmi #sanjeevani #essentialmedicines #grocery #alappuzha

Copyright Hindu Seva Kendram 2023.
All Rights Reserved