ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം അവശ്യ മരുന്നുകളും, ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകളും എത്തിച്ചു നൽകി.


December 12, 2023
admin

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് കൊമ്മാടി, നെഹ്‌റു ട്രോഫി വാർഡുകളിൽ സഞ്ജീവനി, അന്നലക്ഷ്മി പദ്ധതികൾ പ്രകാരം അവശ്യ മരുന്നുകളും, ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകളും എത്തിച്ചു നൽകി.

 

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം
94 00 16 15 16

 

 

#hindu_seva_kendram #relief #hindu_helpline #hindu #savehindu  #hinduhelp #supporthindu #annalakshmi #sanjeevani #essentialmedicines #grocery #alappuzha

Copyright Hindu Seva Kendram 2023.
All Rights Reserved