ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം അവശ്യ മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു നൽകി.


February 3, 2024
admin

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മറവൂർ മുട്ടമ്പലത്ത് സഞ്ജീവനി പദ്ധതി പ്രകാരം അവശ്യ മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു നൽകി.

 

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം
94 00 16 15 16

 

#hindu_seva_kendram #relief #hindu_helpline #hindu #savehindu  #hinduhelp #supporthindu #sanjeevani #essentialmedicines #kollam

Copyright Hindu Seva Kendram 2023.
All Rights Reserved