ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം അവശ്യ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.


February 6, 2024
admin

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ സഞ്ജീവനി പദ്ധതി പ്രകാരം അവശ്യ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.

 

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം
94 00 16 15 16

 

#hindu_seva_kendram #relief #hindu_helpline #hindu #savehindu  #hinduhelp #supporthindu #sanjeevani #essentialmedicines #alappuzha

Copyright Hindu Seva Kendram 2023.
All Rights Reserved