ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം അവശ്യ മരുന്നുകൾ കൈമാറി


April 13, 2024
admin

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം പാലക്കാട്‌ ജില്ലയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ജീവനി പദ്ധതി പ്രകാരം അവശ്യ മരുന്നുകൾ കൈമാറി.

 

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം
94 00 16 15 16

 

#hindu_seva_kendram #relief #hindu_helpline #hindu #savehindu  #hinduhelp #supporthindu #sanjeevani #essentialmedicines #palakkad

Copyright Hindu Seva Kendram 2023.
All Rights Reserved