ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം അവശ്യ മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു നൽകി.


April 24, 2024
admin

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം എറണാകുളം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ജീവനി പദ്ധതി പ്രകാരം അവശ്യ മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു നൽകി.

 

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം
94 00 16 15 16

 

#hindu_seva_kendram #relief #hindu_helpline #hindu #savehindu  #hinduhelp #supporthindu #sanjeevani #essentialmedicines #ernakulam

Copyright Hindu Seva Kendram 2023.
All Rights Reserved