ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം എറണാകുളം അവശ്യ മരുന്നുകളും, ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകളും കൈമാറി.


February 6, 2024
admin

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം എറണാകുളം ജില്ലയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ജീവനി, അന്നലക്ഷ്മി പദ്ധതികൾ പ്രകാരം അവശ്യ മരുന്നുകളും, ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകളും കൈമാറി.

 

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം
94 00 16 15 16

 

#hindu_seva_kendram #relief #hindu_helpline #hindu #savehindu  #hinduhelp #supporthindu #sanjeevani #essentialmedicines #annalakshmi #grocerykits #ernakulam

Copyright Hindu Seva Kendram 2023.
All Rights Reserved