ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.


January 19, 2024
admin

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം ഇടുക്കി ജില്ല മാങ്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ ട്രൈബൽ സെറ്റിൽമെൻ്റ ഊരുകളിൽ അന്നലക്ഷ്മി പദ്ധതി പ്രകാരം ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.

 

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം
94 00 16 15 16

 

#hindu_seva_kendram #relief #hindu_helpline #hindu #savehindu  #hinduhelp #supporthindu #annalakshmi #grocerykits #idukki #tribalhindus

Copyright Hindu Seva Kendram 2023.
All Rights Reserved