ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു


February 6, 2024
admin

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അടിമാലിയിൽ അന്നലക്ഷ്മി പദ്ധതി പ്രകാരം ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.

 

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം
94 00 16 15 16

 

#hindu_seva_kendram #relief #hindu_helpline #hindu #savehindu  #hinduhelp #supporthindu #annalakshmi #grocerykits #idukki

Copyright Hindu Seva Kendram 2023.
All Rights Reserved