ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ എത്തിച്ചു നൽകി.


April 24, 2024
admin

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അന്നലക്ഷ്മി പദ്ധതി പ്രകാരം ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ എത്തിച്ചു നൽകി.

 

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം
94 00 16 15 16

 

#hindu_seva_kendram #relief #hindu_helpline #hindu #savehindu  #hinduhelp #supporthindu #annalakshmi #grocerykits #kasargod

Copyright Hindu Seva Kendram 2023.
All Rights Reserved