ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം വിഷു കൈനീട്ടമായി പുതുവസ്ത്രവും, ചെറിയൊരു തുകയും എത്തിച്ചു നൽകി.


April 24, 2024
admin

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം പാലക്കാട്‌ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ നിർധന ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളിൽ വിഷു കൈനീട്ടമായി പുതുവസ്ത്രവും, ചെറിയൊരു തുകയും എത്തിച്ചു നൽകി.

 

ഹിന്ദു സേവാ കേന്ദ്രം
94 00 16 15 16

 

#hindu_seva_kendram #relief #hindu_helpline #hindu #savehindu  #hinduhelp #supporthindu #vishu #vishugift

Copyright Hindu Seva Kendram 2023.
All Rights Reserved